ديوانگي ...


 

۲..

انسان دچار که می شود ... ديگر راه گريزی نيست ...
نقاهتی بلند مايه می آيد حلقومت را می گيرد ...
و زندگی می شود زندگی سگی ...
آن هنگام اشخاص دو دسته اند ...
 گروهی که کثافتشان را می پاشند دورشان
و گروهی که ادا در می آورند و فقط بوی گندشان را اگر مشامت را تيز کنی - می فهمی .
-

 


موهن