ديوانگي ...


 

كسي نيست ... مثل هميشه كه هيچ وقت كسي نبوده است ....

اين من هميشگي -  توي دقيقه هايي كه مي بايد مال كسي باشد -  تنهاست ...

 


موهن