ديوانگي ...


 

 

من تعبير مبهم تو ام آن هنگام كه صدايم مي كني ...

 دستي بر مي كشي ... رامم مي كني ... آينه ام ... 

 

 گاهي چشمانت را نزديكتر بياور ...

مي خواهم كور سوي طعم خويش را بچشم ...

 


موهن