ديوانگي ...


 

بر خود فائق آ ... که باتلاق کسالت روزگار ...  در  ماندگی تو بستر می گيرد


موهن