چرا هميشه بعد از حرف هايمان حس مي كنم او درست مي گويد ؟!

اگر  بدرستي هم باشند حرف هايش كه فرو مي ريزم !
گفت:  كورمال كور مال دنبال چيزي در روح آدم ها هستي كه نمي يابي اش  -  

چيزي كه پيدا كردنش براي من و تويي كه پس از ادراك روح افراد ، تازه عشق مي ورزيم ،

علنا غير ممكن است ولي شايد روزي آن هم اگر راهي سخت را بروي -  بتواني توي روح آدم ها را ببيني .

 

بيهوده توي روح آدمها را گشته بودم ؛  آنجا هميشه وسايل كهنه و شكسته اي هستند با لبه هاي برنده و نوك تيز  كه انگشتهايم را پاره پاره كرده اند  و حالا توي اين فرار از  آدم ها ديگر

هيچ چيز جدي و پر اهميتي هم پيدا نمي كني كه تغيير فرم ندهد !

با روحشان چفت نمي شوم و مثل نداشتن ثبات بي باورم نسبت به بازخوردي كه فقط پس مي دهم !

اينطوري مي شود بي جهت دروغ گفتن – گذافه گفتن -  كش دادن و سرگيجه ي آخرش را پس آوردن –

 كسي نمي فهمد – طرد شده و كثيف مچاله مي شوم توي تخت و پتو را مي كشم روي سرم ...

اما اينها ادامه دارند ...  اينها هم كش مي آْيند و با هزار سوال دوباره روي سرم خراب مي شوند  

پرسيده هاي  گنگي كه مثل جرقه هاي فرشته هاي كودكي نزديك صورتم جلزي مي كنند و به يكباره

 پاك مي شوند ...  حرف هايم را  بخورم بهتر است ؛ 

 آنجا نشسته بر صندلي قهوه اي دادگاه ، زل زده ام توي چشمهاي قاضي –

وقتي حكم را مي خواند بي شك در مي يابم كه خود ديگرم است و حكمش نيز فقط براي حفظ بنيادي ساختاري ، بي اندازه با ملاحظه است - !

اين را از نگاهش مي فهمم – نگاه ترحم آميز خودم وقتي توي آينه نگاه مي كنم .

تا كي مرمت اين سازه ي پوك تمديد مي شود ؟

و براي تو چه ؟ كسي پيدا مي شود آيا ؟

/ 3 نظر / 24 بازدید
لي لا

و حكمش نيز فقط براي حفظ بنيادي ساختاري ، بي اندازه با ملاحظه است - !

لی‌لا - آبی آسمانی

می‌گفت وقتی حرف کسی را که نوشته که گفته تکرار می‌کني، هيچ خلاقيتی از خودت نشان نداده‌ای... عجيب است که اساتيد تخصصی من هميشه چيزهای بی‌اندازه غيرتخصصی ياده من داده‌اند شايد برای همين‌هاست که آن‌همه دوستشان دارم. پس اين پائينی من نيستم. آدم که دلش برای خودش بسوزد از اين سوختگی لذت هم ببرد آخرش منزجزش می‌کند ... نبايد خودت را اين طوری ببينی... طرد شده، مچاله و کثيف ... تو خيلی بی‌رحمی در مورد خودت هومن! من اين را به تلخی لمس کرده‌ام...

احسان

دمت گرم بابا يک زنگی به ما نزنيا تا الان ۲۰۰ بار به موبايلت زنگ زدم