پسرک

دست هايم از شدت کار پوست پوسته شده اند - کفشان از شدت فشار هنوز قرمز است - و خون مرده ای زير شستم برآمده - درد می کند ... گوشهايم ديگر نمی شنوند - خسته ام - می نشينم روی راحتی /. از نرمی اش لذت می برم - لم می دهم - و خود را ول می کنم  ...  - چند لحظه بعد -   کودکی می آيد پشت ديوار - خودش را پنهان کرده - و  نيشخندش از آن پشت هم معلوم است -  شيطانی هايش حوصله ی  هر کسی را سر می برد - پسر گوشه ی چشمش را می چسباند به ديوار - خودم را می زنم به آن راه - آرام گردن می کشد - نمی خواهم بر گردم - می گذارم بازی تمام شود - پسر پاورچين پاورچين نزديک می شود - خودش را می کشد روی راحتی - و گودی قدمهايش مرا پايين می کشد ...تکانم می دهد - چند لحظه صبر می کنم - هنوز ايستاده است -  شک  می کند - انگار انتظار می کشد تا آب ها از آسياب بيافتد ... دقيقه ای می گذرد ... خبری نمی شود - دارد حوصله ام سر می رود - صحنه را مجسم می کنم - من باز می گشتم و به يکباره او را در آغوش می کشيدم - می خندد - می خندم - نهايتا يک بوسه ی کوتاه - می گذارمش روی زمين - می دود و از اتاق خارج می شود ...  ولی بازی اينگونه نيمه می ماند - و  صبر کردن قابل تحمل نبود . دوباره فکر می کنم - آرام تکان می خورم - او چند قدم به عقب می رود-  می فهمد که بايد زمان ديگری نقشه اش را عملی کند - از اتاق می رود بيرون - و باز هم نيمه تمام . کلافه شده بودم - بايد چه می کردم ؟
عرق روی صورتم قطره قطره می ريخت - نفسم تند می شد ... فکر کردم نکند پسر بچه چيزی بر سرم بکوبد - ولی .. شيطانی های او در اين اندازه نبود ... شايد هم ... پسر را جادو کرده اند مرا بکشد - ولی ... . که می توانست بعد از مرگم سودی ببرد ؟‌ يا چيزی عايدش بشود -  براستی هيچکس !  پس چه بود که مرا مظطرب می کرد - پسر سيخ ايستاده بود و جم نمی خورد ... عضلاتم ديگر تحمل بی تحرکی را نداشتند - هر چه بود ديگر بايد تمام می شد -                                                                           به سرعت برگشتم  - تا غافلگيرش کنم - بخندم - بخندد - روی راحتی بياندازمش - قلقلکش بدهم - تقلا کند - بخواهد فرار کند - هوار بکشد - قهقه بزند -  و من ببوسمش تا قائله را پايان دهم ...

 ولی پسرک نبود - /

/ 3 نظر / 28 بازدید
mohammad

سلام دوسته خوبم وب لاگه خوب و زيبايی داري خوشحال ميشم به وب لاگه من سر بزنی و نظرتو بگی و اگه هم خواستی تبادل لينک کنيم ممنون خداحافظ

.

.