جدول کلمات متقاطع

 

1 .  چندشیزم مزمن

2 .  ابو قراضگی پنهان

3 .  جادوی خواستن به روایت غریزه

4 .  درک آدمی ، هرچند که عوضی باشد ، یا عوضی پندارد که باشی !

5 .  تعادل سکوت در انفجار ضربان عصبانیت

6 .  خیار

7 .  خانه ی اضافی

 

 

/ 0 نظر / 44 بازدید