/ 3 نظر / 24 بازدید
متوهم ...

و اينطور می شود که سطر سطر نوشته ات را می بلعند - تا تو حتی ضجه هم نکنی ... حتی ... حتی آهی بر نکشی - که رياضت توست که درد توست - که ...

شادي

هی ! متوهم ! هيچ کس نبلعيده بابا . فقط بايد قبل از فرستادن يادداشت تو کامت سيوش کنی . / زود بفرستش بياد ! / موفق باشی

j

يه موقع فکر نکنی من خيلی مشنگم !