آخرین ِ نوشته ها بهترین آن نیست –

 من این مکاشفه ی درونی ابدی را

دوباره به شکل واژه های پریده رنگ و گنگ رمز می کنم .   

تباینی آشکار میان  اندیشه هایی که فهم را فاهمه می بخشند و روح  را می خورند .

 متشکل از قدرت مطلقه ی کسی که بهشت را به ضرب چماق می فروشد و من که حالم هنوز با هر مصیبتی خوب است !

زندان جای بدی هم نیست – این را قناری همسایه خوب می خواند –

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 43 بازدید
لی لا

خوشحالم که برگشتید... برای من شما همیشه خوب بودید.